National Patron

Shailesh bhai Shah

Founder of Sigma Group, Gujarat

Vinay Tendulkar

MP Rajyasabha -GOA

Praful Sejpal

Founder HUM Hindu / Board Member- VHP